Carta de compromís

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies,

professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius.

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Mitjançant la carta de compromís educatiu es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el dià-leg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu.

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove.

L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen la família, l’escola i l’entorn. La complicitat en què tots els agents comparteixin el coneixement de la realitat personal i social de l’alumnat permet arribar a acords sobre estratègies i actuacions per afavorir-ne el procés educatiu, cadascú des de la seva responsabilitat i àmbit d’actuació.

En aquest sentit, la carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

 

Descarregar Carta Compromís de l'escola